അദൃശ്യം

ചുണ്ടുകളില്ലാതെ
ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നു.
കൈകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ
ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ മാറിടത്തിൽ ചേർക്കുന്നു.
അഗാധമായ ഒരു വിസ്മയത്തിൽ 
ഞാൻ അദൃശ്യനാവുന്നു.
വിസ്മൃതി എന്നെ വലയം ചെയ്യുന്നു.
ഉന്മാദത്തിന്റെ ഒരു തിരി വെളിച്ചം
എന്നെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്നു.

Comments

Popular posts from this blog

ആരാണ് രക്തസാക്ഷി?

പ്രണയം വിപ്ലവമാണ്

സ്നേഹം എന്നാല്‍ എന്താണ്?