വേനൽക്കൊന്പ്

നീച മൃഗത്തിൻ കോമ്പല്ലിൽ കുടുങ്ങിയ
ചോര പിടഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നു
കാഴ്ച കാണാൻ വന്നു കണ്ണീരൊഴുക്കിയ
മുതലയുടെ വിരൽ തൊട്ടു ചോദിക്കുന്നു.
ഉണങ്ങിയ രക്തമണം തേടിവന്ന
കുറുനരിയുടെ കണ്ണിൽ കുത്തി ചോദിക്കുന്നു...
ചോദ്യങ്ങൾ ഒഴുകുന്നു
തീ പിടിച്ച വേനലിൻ കൊമ്പിൽ
നിന്നു മറു കൊമ്പിൽ
എവിടെ?

Comments

Popular posts from this blog

സ്നേഹം എന്നാല്‍ എന്താണ്?

പ്രണയം വിപ്ലവമാണ്

ആരാണ് രക്തസാക്ഷി?