ഇത്രമാത്രം.


എനിക്കിത്രയും മതി 
ഒരു തോണിയതിൽ 
നീയും ഞാനും 
ഒരു പുഴയതിൽ നമ്മുടെ തോണി 
മഴയാവാം സന്ധ്യയാവാം 
രാത്രിയാവാം രാത്രിമഴയാവാം 
നനഞ്ഞ രണ്ടു ഹൃദയങ്ങൾ നാം 
യാത്രയാവുന്നു 

Comments

Popular posts from this blog

സ്നേഹം എന്നാല്‍ എന്താണ്?

പ്രണയം വിപ്ലവമാണ്

ആരാണ് രക്തസാക്ഷി?